سامانه ثبت داوران جودو استان تهران

 

تمامی داورانی که قصد قضاوت در مسابقات استان تهران را دارند الزاما باید در این سامانه ثبت نام نمایند

سامانه ثبت داوران جودو استان تهران

 

Print Friendly, PDF & Email